پسوند
قیمت ثبت (ریال)
قیمت تمدید (ریال)
مدت
com .
۶۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
یکسال
co .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
net .
۷۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
یکسال
org .
۷۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
یکسال
ir .
۱۴۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰
یکسال
co.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
info .
۷۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
یکسال
ws .
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
biz .
۷۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
یکسال
co.uk .
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
یکسال
tel .
۹۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
یکسال
us .
۴۵۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
یکسال
mobi .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
tv .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
sch.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
gov.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
ac.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
org.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
net.ir .
۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
یکسال
دامنه های فارسی .
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
company .
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
یکسال
gallery .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
graphics .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
photography .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
actor .
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
یکسال
media .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
pictures .
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
photos .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
photo .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
camera .
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
یکسال
academy .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
coffee .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
business .
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
یکسال
kitchen .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
plumbing .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
auction .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
network .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
technology .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
support .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
pizza .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
restaurant .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
solutions .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
center .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
audio .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
computer .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
club .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
marketing .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
institute .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
services .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
works .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
shoes .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
domains .
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
یکسال
university .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
financial .
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
exchange .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
tk .
۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
یکسال
be .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
asia .
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
یکسال
name .
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
me .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
cc .
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
یکسال
ca .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
de .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
wiki .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
click .
۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
یکسال
gift .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
pics .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
link .
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
help .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
hosting .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
country .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
fashion .
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
یکسال
lawyer .
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
یکسال
global .
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
dentist .
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
یکسال
finance .
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
digital .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
creditcard .
۷,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
work .
۳۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
یکسال
credit .
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰
یکسال
fitness .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
money .
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
یکسال
world .
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
یکسال
furniture .
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
یکسال
city .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
place .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
life .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
host .
۴,۳۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
website .
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
یکسال
dental .
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
surgery .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
clinic .
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
town .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
toys .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
pub .
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
engineering .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
supply .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
supplies .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
industries .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
tools .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
cleaning .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
catering .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
community .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
productions .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
events .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
webcam .
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
یکسال
social .
۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
یکسال
watch .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
agency .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
cheap .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
holiday .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
international .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
solar .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
house .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
menu .
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
یکسال
education .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
systems .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
management .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
email .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
training .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
builders .
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
یکسال
equipment .
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
holding .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
 
می خواهید نامی را به عنوان سایت برای خود ثبت کنید؟
 .
می خواهید دامنه خود را به سرورهای طنین تکنولوژی انتقال دهید؟