پسوند
قیمت ثبت (ریال)
قیمت تمدید (ریال)
مدت
com .
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
یکسال
co .
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
یکسال
net .
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
org .
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
ir .
۱۶۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰
یکسال
info .
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
یکسال
 
می خواهید نامی را به عنوان سایت برای خود ثبت کنید؟
 .
می خواهید دامنه خود را به سرورهای طنین تکنولوژی انتقال دهید؟