چنانچه در حال حاضر دارای وب سایت نیستید و با استفاده از ایمیل تجارت خود را ادامه می دهید و می خواهید از هزینه های اضافی جلوگیری کنید، پیشنهاد می کنیم از سرویس میزبانی ایمیل استفاده کنید.

توجه داشته باشید در بسته های سرویس های میزبانی ایمیل طنین تکنولوژی، هر ایمیل دارای 2 گیگابایت فضای اختصاصی می باشد.

* واحد تمامی قیمت ها ریال است.

* به تمامی قیمت ها، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* قیمت ها تا پایان آبان ماه مورخ 1397/08/30 معتبر می باشند.