برای ثبت میزبانی وب یا ایمیل باید دامنه ی مرتبط با آن را معرفی کنید. برای این کار می توانید دامنه ی جدیدی را ثبت کنید یا دامنه ای که قبلا ثبت کرده اید را معرفی کنید.

www.