-
نام پکیج: LP1
-
میزان فضا: ۵۰MB
-
ترافیک ماهیانه: ۴
-
تعداد پست الکترونیکی: ۱۰
-
کنترل پنل: Cpanel
-
تعداد Mailing List: ۱
-
تعداد Mailing Group: ۱
-
تعداد Sub Domain: ۱
-
تعداد Domain Alias: ۱
-
تعداد FTPAcount: ۱
-
تعداد پایگاه داده MSSql: ۰
-
تعداد پایگاه داده MySql: ۱
-
Web-Bases Email Access
-
SMTP/POP3/IMAP
-
Email Alias
-
Catch all
-
Mail Autoresponders
-
Email Forwarding
-
Virus Protection
-
Spam Protection
-
Folder Management
-
File Manager
-
Backup & Restore
-
Reports
-
DNS Zone Management
-
Virus Scanner
-
PHP 5
-
MY SQL 5
-
Perl
-
GD
-
cURL
-
Python
-
PHP MyAdmin

* واحد تمامی قیمت ها ریال است.

* به تمامی قیمت ها، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* قیمت ها تا پایان آبان ماه مورخ 1397/08/30 معتبر می باشند.