-
نام پکیج: WP1
-
میزان فضا: ۵۰MB
-
ترافیک ماهیانه: ۴
-
تعداد پست الکترونیکی: ۱۰
-
کنترل پنل: Plesk
-
تعداد Mailing List: ۱
-
تعداد Mailing Group: ۱
-
تعداد Sub Domain: ۱
-
تعداد Domain Alias: ۱
-
تعداد FTPAcount: ۱
-
تعداد پایگاه داده MSSql: ۰
-
تعداد پایگاه داده MySql: ۰
-
Web-Bases Email Access
-
SMTP/POP3/IMAP
-
Email Alias
-
Catch all
-
Catch all
-
Mail Autoresponders
-
Email Forwarding
-
Virus Protection
-
Spam Protection
-
Folder Management
-
File Manager
-
Virtual Directory
-
Permission File & Directory
-
Backup & Restore
-
Reports
-
Site Preview
-
ASP
-
ASP.NET 2.0/4.0
-
PHP 4.4/5.2
-
ODBC
-
MS Access

* واحد تمامی قیمت ها ریال است.

* به تمامی قیمت ها، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* قیمت ها تا پایان آبان ماه مورخ 1397/08/30 معتبر می باشند.