-
نام پکیج: WP6
-
میزان فضا: ۵GB
-
ترافیک ماهیانه: ۵۰
-
تعداد پست الکترونیکی: نامحدود
-
کنترل پنل: Plesk
-
تعداد Mailing List: ۲۰
-
تعداد Mailing Group: ۲۰
-
تعداد Sub Domain: ۲۰
-
تعداد Domain Alias: ۲۰
-
تعداد FTPAcount: ۲۰
-
تعداد پایگاه داده MSSql: ۱
-
تعداد پایگاه داده MySql: ۵
-
Web-Bases Email Access
-
SMTP/POP3/IMAP
-
Email Alias
-
Catch all
-
Mail Autoresponders
-
Email Forwarding
-
Virus Protection
-
Spam Protection
-
Folder Management
-
File Manager
-
Virtual Directory
-
Permission File & Directory
-
Backup & Restore
-
Reports
-
Site Preview
-
DNS Zone Management
-
ASP
-
ASP.NET 2.0/4.0
-
PHP 4.4/5.2
-
MY SQL 5
-
ODBC
-
MS Access
-
PHP MyAdmin
-
MS SQL 2008/2012
-
IIS Application Pool

* واحد تمامی قیمت ها ریال است.

* به تمامی قیمت ها، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* قیمت ها تا پایان آبان ماه مورخ 1397/08/30 معتبر می باشند.