-
نام پکیج:
-
میزان فضا:
-
ترافیک ماهیانه:
-
تعداد پست الکترونیکی:
-
کنترل پنل:
-
تعداد Mailing List:
-
تعداد Mailing Group:
-
تعداد Sub Domain:
-
تعداد Domain Alias:
-
تعداد FTPAcount:
-
تعداد پایگاه داده MSSql:
-
تعداد پایگاه داده MySql:

* واحد تمامی قیمت ها ریال است.

* به تمامی قیمت ها، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

* قیمت ها تا پایان آبان ماه مورخ 1397/08/30 معتبر می باشند.